Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä

Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston LUMA-Suomi-osahankkeen ”Eheyttävää luonnontieteiden opetusta” oppimateriaalien pariin

Anu Hartikainen-Ahia, anu.hartikainen@uef.fi
Sirpa Kärkkäinen, sirpa.a.karkkainen@uef.fi
Kari Sormunen, kari.sormunen@uef.fi
Katja Jauhiainen
Petja Hämäläinen

Alla olevista linkeistä pääset materiaalien pariin:

Peruskoulun alaluokat 3 – 6
Peruskoulun yläluokat 7 – 9

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.

SSI-malli luonnontieteiden opetuksen eheyttämisessä

Luonnontieteiden opetuksen tutkimuksessa korostetaan niin kutsuttua SSI-opetusta (Socio-Scientific Issues), joka mielestämme vastaa hyvin edellä kuvattuihin opetussuunnitelman perusteiden edellytyksiin sekä opetuksen eheyttämisen että yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmista. SSI-opetuksen lähtökohtia ovat oppilaiden arkielämään ja/tai yhteiskuntaan liittyvät seikat ja kysymykset (vrt. kuvio 1), jotka ovat usein luonteeltaan avoimia.

Kuvio 1. Luonnontieteiden opetuksen eheyttäminen

Onnistuneimmillaan SSI-opetus auttaa oppilaita huomaamaan, kuinka luonnontieteiden opiskelu liittyy heidän omaan elämäänsä, fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Luonnontieteiden opiskelun kytkeminen jokapäiväiseen elämään paikallisesti, alueellisesti tai globaalisesti kiinnostaa oppilaita. Myös oppilaiden mahdollisuudet vaikuttaa käsiteltävien aiheiden valintaan ja tutkimuskysymysten muotoiluun lisää heidän motivaatiotaan opiskella luonnontieteitä.

Kolmevaihemalli opetuksen eheyttämiseen

Luonnontieteiden opiskelun kiinnostavuuden ja motivaation lisäämiseksi on eurooppalaisissa Parsel- ja Profiles-projekteissa kehitetty niin kutsuttu kolmevaihemalli, joka koostuu skenaario-, tutkimus- ja päätöksentekovaiheesta (kuvio 2).

Kuvio 2. Kolmivaihemalli opetuksen eheyttämisessä

Skenaariovaiheen lähtökohtana on SSI-opetuksen mukainen lähtötilanne, jossa opiskeltava aihepiiri kytketään mahdollisimman autenttisella ja houkuttelevalla tavalla oppilaan arkielämän tai yhteiskunnan kannalta merkitykselliseen ilmiöön tai asiaan; skenaario esitetään yleensä laajahkon ongelman muodossa aktivoiden samalla oppilaiden ennakkotietämys. Oppilaat keskustelevat ilmiöstä tai asiasta pienryhmissä ja muotoilevat tutkimuskysymyksiä, joiden avulla he etsivät ratkaisua esitettyyn ongelmaan. Tutkimusvaiheessa oppilaat työskentelevät pienryhmissä suunnitellen ja toteuttaen tiedonhakua kokeellisesti ja eri tietolähteitä hyödyntäen. Hankittua tietoa sovelletaan päätöksentekovaiheessa, jossa oppilaat perustelevat monipuolisesti kantansa ensin pienryhmässään, jonka jälkeen näkemykset esitellään suurryhmässä yhteistä päätöksentekoa varten. Päätöksentekovaihe pyritään toteuttamaan mahdollisimman autenttisesti arkielämän tai yhteiskunnallisen päätöksentekoprosesseja noudattaen esimerkiksi roolileikkien avulla, jolloin oppilaiden argumentointitaidot korostuvat.