Siirry suoraan sisältöön
Home » Itä-Suomen yliopiston LUMA-strategia

Itä-Suomen yliopiston LUMA-strategia

Johdanto

LUMA-aineiden (luonnontieteet, matematiikka, tietotekniikka ja teknologia) korkeatasoinen osaaminen on välttämätöntä Suomen tieteen ja talouden kehittymiselle ja edelleen suomalaisten hyvinvoinnille. Tämä on tunnistettu myös Euroopan koulutusalueella, jossa digitaalitaidot ja STEM-aineiden (Science, Technology, Engineering ja Mathematics) osaaminen on nostettu kansalaisen avaintaitojen joukkoon. Laaja-alaista opettajankoulutusta tarjoavalla Itä-Suomen yliopistolla on edellä mainitulle osaamiselle tärkeä rooli, sillä opettajilla on keskeinen vaikutus niin lasten ja nuorten kiinnostukseen, asenteisiin ja heidän valmiuksiensa kehittämiseen LUMA-aloja kohtaan. Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminnan tavoitteena on edistää matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen tutkimusperustaista kehittämistä kaikilla koulutusasteilla ja näin tukea opettajankoulutusta. LUMA-toiminta kuuluu Itä-Suomen yliopiston strategian mukaiseen toimintaan, erityisesti globaaleihin haasteisiin ’Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa’ sekä ‘Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Keskeisiä Itä-Suomen yliopiston LUMA-toimijoita ovat:

 • Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus osana kansallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa
 • LUMA-aineisiin suuntautuneet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan (LUMET) ainelaitosten opettajat ja tutkijat
 • Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston (SKOPE) luonnontieteiden ja teknologiakasvatuksen opettajankouluttajat
 • LUMA-aineisiin suuntautuneet historia- ja maantieteiden laitoksen opettajat ja tutkijat

Visio

Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminta tukee opettajien ja opettajaopiskelijoiden luonnontieteiden ja matematiikan sekä näiden pedagogiikan osaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta ja osaamista luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa ja näiden alojen ammatteja kohtaan. Tutkimusperustaiset toimintamallit ovat tässä keskeisessä asemassa. LUMA-toimintaa toteutetaan kumppanuusverkostossa koulujen, yritysten, yhteisöjen, järjestöjen ja kansalaisten kanssa alla esitetyn LUMA-ekosysteemin mukaisesti.

Missio

Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminnan tarkoituksena on

 • järjestää eri koulutasojen opettajille koulutusta, jonka aikana luodaan ja kehitetään sellaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten kiinnostusta ja osaamista sekä tukea opettajia näiden oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa omassa opetuksessaan.
 • kehittää eri koulutasojen LUMA-opettajien perustutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusta muuttuvan työelämän tarpeet huomioiden.
 • järjestää erilaisia tiedetapahtumia lapsille ja nuorille LUMA-aineiden kiinnostuksen lisäämiseksi.
 • edistää lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien yleistä tietoisuutta LUMA-aineiden osaamisen tärkeydestä ja merkityksestä koulutus- ja urapoluilla.
 • jatkaa ja kehittää kansainvälistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä erityisesti Euroopassa
 • lisätä LUMA-aineiden ja -toiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassa esimerkiksi tapahtumien, sosiaalisen median ja lehtijulkaisujen avulla.

Toimintamalli:

 • LUMA-aineiden aineenopettajankoulutuksessa ja luokanopettajankoulutuksessa vastataan muuttuvan koulun ja yhteiskunnan opettajille asettamiin haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Työelämässä oleville opettajille järjestetään heidän ammatillista osaamistaan kehittävää täydennyskoulutusta yhteistyössä alueen kuntien kanssa täydentävän rahoituksen turvin.
 • Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen LUMA-laboratoriota käytetään monipuolisesti kouluyhteistyössä ja opettajankoulutuksessa, ja sen roolia osana Itä-Suomen oppimisympäristöjen kehittämisen toimenpideohjelmaa vahvistetaan.
 • Olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöverkostoja pyritään hyödyntämään tehokkaammin samalla vahvistaen yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston sisällä.
 • Tutkimusta tehdään laaja-alaisesti varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan. Tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään LUMA-toiminnan ja –tutkimuksen vakiinnuttamisella.
 • Opiskelijarekrytoinnin edistämiseksi järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa non-formaaleja ja formaaleja tiedetapahtumia (esim. StarT-festivaalit, SciFest, Tiedetempaus ja Tiede- ja työelämäpäivät) ja tiedekerhoja ja -leirejä. Valikoituja toimintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Karjalan seutukunnissa ja Pohjois-Savon alueella.

SWOT-analyysi LUMA-toiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista

Julkaisuluettelo