Kansainvälisyys

Metsäalalla on mahdollista työllistyä myös ulkomaille. Suomen vienti kattaa noin 4 % maailmanmarkkinoiden kokonaisviennistä. Tämä kertoo sen, että työllistymismahdollisuudet myös ulkomaille ovat suuret, mikäli kotimaassa työskentely ei tunnu parhaalta vaihtoehdolta. Metsänhoitajat ovatkin yksi maamme kansainvälisin akateeminen ammattikunta, mitattuna ulkomailla työskentelevien osuudella.

Monet metsäalan yrityksistä ovat kansainvälisiä ja toimivat useissa eri maissa, joten on myös mahdollista työskennellä ulkomailla suomalaisessa yrityksessä. Suomalaisia metsäylioppilaita onkin ympäri maailmaa erilaisten työtehtävien ja opiskelujen parissa. Monet metsänhoitajat ovat työllistyneet kansainvälisissä tehtävissä konsultti- ja johtotehtäviin niin metsäalan yrityksiin kuin kehitysyhteistyön yhteydessä. Kansainvälisyys liittyy myös kotimaassa työskentelevien tehtäviin. Tämä tulee ilmi kanssakäymisessä asiakkaiden ja työyhteisön kanssa, minkä lisäksi työntekijöillä on myös muita kansainvälisiä työtehtäviä kuten markkinointia ulkomaille.

Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaiseminen on hankalaa pelkästään Suomesta käsin. Kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Varsinkin biotalouden kehittäminen on yksi ala, mikä ratkaisee monia kansainvälisiä ongelmia.

Opiskelun kansainvälisyys

Kansainvälinen opiskelu ei tarkoita ainoastaan ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähtemistä, sillä kansainvälisyyttä voi opiskella myös Suomessa. Suomessa yliopistokoulutuksissa on kattava tarjonta englanninkielisiä kursseja, jolloin opiskelu tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä yhdessä Suomessa vaihdossa olevien opiskelijoiden kanssa. Näillä kursseilla voi myös luoda kansainvälisen sosiaalisen verkoston, joka voi olla apuna työelämässä tulevaisuudessa. Yliopistojen tutkinnoissa on vaihteleva määrä valittavia kieliopintoja, joihin voit tutustua tarkemmin opinto-oppaiden kautta. Lisäksi Kielikeskusten sivuilta löytyy tietoa siitä, millaisia eri kielten opiskelumahdollisuuksia yliopistot tarjoavat.

Kielikeskus, Helsingin yliopisto

Kielikeskus, Itä-Suomen yliopisto

IFSA – Kansainvälinen opiskelijayhteisö

IFSA on metsäopiskelijoiden tärkein kansainvälinen katto-organisaatio. Molemmat Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto ovat IFSA:n(International Forestry Students’ Association) jäseniä. IFSA yhdistää metsäylioppilaat maailmanlaajuisesti. Jäseniä on noin 3000 yli 40 maassa. IFSA:n tarkoituksena on parantaa yliopistojen vaihtomahdollisuuksia sekä edustaa opiskelijoita kansainvälisessä metsäalan päätöksenteossa nyt ja tulevaisuudessa. Metsäopintojen rikastuttaminen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen ovat IFSA:n tavoitteita.

IFSA yhdistää opiskelijoita tapahtumien avulla. International Forestry Students’ Symposium (IFSS) on suurin vuosittain järjestettävä tapahtuma. Eurooppalaisia tapahtumia ovat mm. Pohjois-Euroopan tapaaminen NERM sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokoontuminen NEIS. Lisätietoa löytyy IFSA:n verkkosivuilta

Vaihto-opinnot

Metsätieteiden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ulkomailla omatoimisesti tai eri vaihto-ohjelmien kautta. Ulkomailla voi suorittaa myös tutkintoon kuuluvan harjoittelun. Erasmus on laajin eurooppalainen vaihto-ohjelma. On olemassa myös erillisiä ohjelmia, joiden kautta voi hakeutua vaihtoon Euroopan ulkopuolelle.

Vaihto-opintojen ajankohta kannattaa harkita tarkkaan, että pystyy suunnittelemaan opintojen etenemisen sekä vaihtoa ennen että sen jälkeen. Opiskelijavaihto kestää 3-12 kuukautta tai yhden lukukauden, jos sen kesto on alle 3 kuukautta. Vaihto-opintojen hakuajat ovat varhain, joten suunnitelmat vaihto-opinnoista täytyy tehdä noin vuosi ennen lähtemistä. Suosittuja vaihtokohteita ovat olleet esimerkiksi Saksa, Kanada sekä eri kohteet Aasiassa.

Ulkomailla suoritettaviin opintoihin ja työharjoitteluun voi hakea apurahaa yliopistolta.

Työharjoittelun sisällyttämistä tutkintoon täytyy suunnitella oman tiedekunnan harjoitteluyhdyshenkilön kanssa. Harjoittelu kestää 2-12 kuukautta.

Lisätietoa vaihto-opinnoista ja työharjoitteluista ulkomailla:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisistä opinnoista kiinnostunut voi hakea kandidaatin tutkinnon jälkeen kansainväliseen maisterin tutkintoon Helsinkiin tai Joensuuhun. Maisteriohjelmat tarjoavat kansainvälisen opiskeluympäristön ja mahdollisuudet kielitaidon kartuttamiseen. Maisteriohjelman opinnoista osa suoritetaan Suomen ulkopuolella. Metsätieteiden opinnoissa yliopistoilla on laaja yhteistyöverkosto ulkomaille ja maisteriohjelma toteutetaan yhteistyönä kumppanien kanssa.

On myös mahdollista, että valmistuu metsätieteiden kandidaatiksi, jonka jälkeen hakeutuu ulkomaille opiskelemaan maisteriksi jollekin muulle kuin metsäalalle. Tässä täytyy varmistaa, että metsätieteiden kandidaatin tutkinto käy haettavan maisterin tutkinnon alemmaksi tutkinnoksi haettavasta yliopistosta.

Lisätietoa kansainvälisistä maisteriopinnoista:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto